Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Jak wskazuje Krajowa Reprezentacja Doktorantów (dalej jako: KRD) – Rzecznik Praw Doktoranta to osoba, której zadaniem jest stanie na straży praw doktoranta, badanie sygnałów o podejrzeniu naruszenia praw doktorantów oraz ewentualne podejmowanie interwencji w razie stwierdzenia zaistnienia naruszeń praw doktorantów.

Regulacje szczegółowe dotyczące instytucji Rzecznika Praw Doktoranta KRD (dalej jako: RPD) znajdują się w statucie KRD. RPD działa w szczególności przez:

1) udzielanie doktorantom wsparcia prawnego z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki;

2) podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych;

3) analizowanie, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktoranta;

4) opracowywanie i publikowanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń w zakresie problemów związanych z przestrzeganiem praw doktoranta;

5) przedstawianie opinii publicznej informacji o problemach doktorantów;

6) wnioskowanie do Przewodniczącego KRD o udział KRD w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, gdy wymaga tego ochrona praw doktoranta lub jest to uzasadnione innymi celami statutowymi KRD.

Istotne jest to, że RPD ma prawo występowania za zgodą zainteresowanego w jego imieniu wobec władz podmiotu prowadzącego szkołę doktorską.

RPD realizuje zadania przy pomocy Zespołu Prawnego. Przewodniczący Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta jest zastępcą RPD.

W praktyce RPD udziela porad prawnych, wspiera doktorantów w rozwiązywaniu indywidualnych spraw oraz interweniuje w przypadku naruszenia praw tej grupy społeczności akademickiej. Każdy doktorant może uzyskać nieodpłatną pomoc od RPD.

Strona Rzecznika Praw Doktoranta KRD.

#ŚwiadomyDoktorant

r.pr. Wojciech Kiełbasiński

Źródła:

Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów (tekst jednolity)

https://krd.edu.pl/o-nas/wladze/o-rzeczniku-praw-doktoranta/