DAAD – stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze 2021

Dyscyplina naukowa stażu: wszystkie
Jednostka stażu: Dowolna w Niemczech
Kraj stażu: Niemcy
Czas trwania stażu: 1 – 6 miesięcy
Wynagrodzenie za staż: 861 € dla absolwentów, 1200 € dla doktorantów i młodych naukowców
Więcej informacji o stażu: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=3&origin=36&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=500

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 16.11.2020

Cel programu

Głównym celem tego programu jest promocja projektów badawczych w Niemczech w ramach studiów doktoranckich.

Kto może się ubiegać?

Bardzo dobrze wykwalifikowani doktoranci i młodzi naukowcy, którzy ukończyli studia z tytułem magistra, w wyjątkowych przypadkach z tytułem licencjata lub, którzy posiadają już doktorat (post-docs), jednak najpóźniej w momencie rozpoczęcia stypendium.

Jakie inicjatywy są finansowane?

Projekt badawczy w uznanej przez państwo lub państwową niemiecką szkołę wyższą lub pozauniwersytecką instytucję badawczą, który jest realizowany w porozumieniu z opiekunem naukowym w Niemczech.

Czas trwania finansowania

  • 1 miesiąc do maksymalnie 6 miesięcy; czas trwania finansowania jest ustalany przez komisję selekcyjną w zależności od projektu i planu pracy.
  • Stypendium nie jest odnawialne.

Świadczenia stypendialne

  • Miesięczna rata stypendium w zależności od poziomu wykształcenia wynosi: 861 Euro dla absolwentów, 1.200 euro dla doktorantów i postdoców
  • Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wypadków i od odpowiedzialności cywilnej
  • Udział w kosztach podróży

Wybór kandydatów

O kandydaturach decyduje niezależna komisja kwalifikacyjna składająca się z wyspecjalizowanych naukowców. Kryteria selekcji kandydatów odbywają się na zasadzie konkursu.