DAAD – stypendia roczne na pobyty badawcze 2021

Dyscyplina naukowa stażu: wszystkie
Jednostka stażu: Dowolna w Niemczech
Kraj stażu: Niemcy
Czas trwania stażu: 7 – 10 miesięcy
Wynagrodzenie za staż: 861 € dla absolwentów, 1200 € dla doktorantów i młodych naukowców
Więcej informacji o stażu: daad.de/go/de/stipa57507783

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 16.11.2020 (dla wyjazdów rozpoczynających się najwcześniej 1 października 2021 roku.

Cel programu

Celem tego programu jest wspieranie międzynarodowych projektów doktoranckich na macierzystej uczelni oraz na uniwersytecie w Niemczech.
Program oferuje dwa warianty:

 • Wariant a) Doktorat z dwukrajowym nadzorem: Nadzór nad doktoratem sprawuje zarówno profesor macierzystej uczelni, jak i gospodarz akademicki w Niemczech (tzw. “sandwich model”). Projekt musi być skonsultowany z każdym z koordynatorów. Zgodnie z tym systemem finansowania, doktorat rozpoczyna się w kraju macierzystym, po czym następują pobyty badawcze w Niemczech. Doktorat zostaje ukończony w kraju ojczystym przy udziale niemieckiego opiekuna naukowego; stopień doktora jest przyznawany przez uczelnię macierzystą.
 • Wariant b) Doktorat z zastosowaniem “metody Cotutelle’a”: Wsparcie dla międzynarodowych projektów doktoranckich na macierzystej uczelni oraz na uczelni w Niemczech przy zastosowaniu tzw. procedury cotutelle. Warunkiem wstępnym jest umowa o współpracy, która jest zawierana indywidualnie pomiędzy uczestniczącymi uczelniami na temat nadzorowanego projektu doktoranckiego. Po pomyślnym ukończeniu studiów doktoranckich, niemiecka uczelnia i partnerska uczelnia zagraniczna wspólnie przyznają tytuł doktora.

Kto może się ubiegać?

W zależności od rodzaju projektu:

 • a) “Sandwich model”: Kandydaci, którzy uzyskali tytuł magistra lub dyplom (w wyjątkowych przypadkach: licencjat) najpóźniej w momencie rozpoczęcia stypendium.
 • b) “Metoda Cotutelle”: Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia doktoranckie najpóźniej w momencie rozpoczęcia stypendium.

Co zostanie sfinansowane?

 • Wariant a) doktorat z dwukrajowym nadzorem według “Sandwich model“: sekcje badawcze w uznanej przez państwo lub państwową uczelnię lub pozauniwersytecką instytucję badawczą w Niemczech w ramach projektu doktorskiego w kraju macierzystym.
 • Wariant b) Doktorat z zastosowaniem “metody Cotutelle’a”: Pobyt badawczy w państwowej lub uznanej przez państwo uczelni wyższej lub pozauniwersyteckiej instytucji badawczej w Niemczech w celu przygotowania rozprawy doktorskiej, która jest nadzorowana i prowadzona dwu-narodowo na podstawie indywidualnie zawartej umowy o współpracy.

Czas trwania finansowania

Łącznie maksymalnie 2 lata (odnosi się to do obu wariantów):

Stypendium może być również wykorzystane na kilka krótszych pobytów. Czas trwania finansowania jest określany przez komisję selekcyjną w zależności od projektu i planu pracy.

Rozmieszczenie pobytów w Niemczech i na macierzystej uczelni, jak również wszelkich planowanych pobytów w kraju trzecim (np. w celu zbierania materiałów) musi być opisane w harmonogramie pracy i czasie w momencie składania wniosku.

 • Wariant a) Wsparcie dwukrajowe według “Sandwich model“: Stypendia przyznawane są początkowo na okres do 12 miesięcy. Przedłużenie stypendium zależy od tego, czy poprzedni okres stypendium został oceniony przez komisję selekcyjną jako udany.
 • Wariant b) “Metoda Cotutelle’a”: Stypendia przyznawane są na okres do 18 miesięcy, z możliwością uzyskania ostatecznego stypendium na okres do 6 miesięcy.

Wysokość stypendium

 • Miesięczna stawka stypendium dla doktorantów podczas ich pobytu w Niemczech: 1.200 euro
 • Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego i od odpowiedzialności cywilnej
 • Udział w kosztach podróży
 • Jednorazowa dotacja badawcza
 • Ponadto w przypadku nieprzerwanych pobytów w Niemczech, trwających dłużej niż 6 miesięcy, pod pewnymi warunkami mogą zostać przyznane następujące świadczenia dodatkowe: miesięczne dodatki do czynszu imiesięczne dodatki dla towarzyszących członków rodziny

DAAD oferuje także usługi, które pomogą przygotować się językowo do pobytu w Niemczech:

Opłata za kurs językowy online “Deutsch-Uni Online (DUO)” (www.deutsch-uni.com) przez 6 miesięcy od potwierdzenia otrzymania stypendium.
W razie potrzeby jest też dostępny kurs językowy (2, 4 lub 6 miesięcy) przed rozpoczęciem pobytu badawczego; DAAD decyduje o udziale i czasie trwania w zależności od znajomości języka niemieckiego i projektu. W przypadku przyznania grantu na kurs językowy, gdzie głównym językiem używanym w instytucie goszczącym jest język niemiecki, uczestnictwo w kursie jest obowiązkowe.