Stypendia MEiN dla wybitnych młodych naukowców

23 czerwca br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom. W gmachu MEiN odbyła się z tej okazji uroczystość, w której udział wzięli przedstawiciele stypendystów. W sumie minister przyznał w tym roku 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym dla 52 doktorantów, wyłonionych w drodze konkursu przez ekspertów Zespołu doradczego. 

Laureaci konkursu będą otrzymywali stypendia Ministra w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy w tym okresie blisko 42 mln zł.

Stypendiami Ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie.

Wnioski oceniane były przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowcówmetodą punktową – w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, tak aby stypendia mogły trafić do naukowców z różnorodnych środowisk naukowych.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki otrzymują osoby, które w dniu podjęcia przez ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Najwięcej stypendiów zostało przyznanych młodym naukowcom zgłoszonym przez:

  • Politechnikę Wrocławską – 16,
  • Politechnikę Warszawską – 15,
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 14,
  • Uniwersytet Jagielloński – 12
  • Uniwersytet Warszawski – 12.

Lista stypendystów znajduje się pod linkiem.

Komunikat dotyczący ogłoszenia wyników postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2021 r.  można znaleźć pod linkiem.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

LINK DO ARTYKUŁU