Wykorzystanie elektronicznych baz danych – systematyczny przegląd literatury

Data rozpoczęcia szkolenia: 2022-10-24 17:00:00
Data zakończenia szkolenia: 2022-10-24 19:00:00
Opis szkolenia:

Jedną z podstawowych umiejętności młodego naukowca w dobie nowoczesnych technologii jest prawidłowe korzystanie z możliwości jakie dają narzędzia elektronicznych baz danych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze z nich. Prelegentka wskaże, jak dokonać systematycznego przeglądu literatury i jakich błędów unikać.

Dla Uczestników spotkania przewidziana jest także część Q&A

Prowadzący: dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Akademii WSB. Opiekun naukowy rozpraw doktorskich realizowanych w ramach programu Doktorat wdrożeniowy. Współautorka programu kształcenia na Seminarium Doktorskim i Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Członek Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii WSB. Autorka badań, ekspertyz oraz projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków MNiSW, NCBiR oraz autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym indeksowanych m.in. w bazach Scopus, Web of Science, Elsevier. Zastępca Redaktora Naczelnego międzynarodowego czasopisma Forum Scientae Oeconomia. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: HRM, innowacyjności, współczesnych koncepcji zarządzania, zarządzania kompetencjami, kultury organizacyjnej, zarządzania reputacją, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, monitoringu rynku pracy, kompetencji innowacyjnych menedżerów, odpowiedzialnego przywództwa, zrównoważonego rozwoju, współpracy transgranicznej i międzyorganizacyjnej. Członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała nauka”. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2020-2023 powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek międzynarodowych i krajowych organizacji i stowarzyszeń: EWORA European Woman Rectors Assosciation, Prezes Zarządu TNOiK o/Dąbrowa Górnicza. Członek Rady Ekspertów, ekspert Forów Gospodarczych, Światowego Kongresu Klastrów w Dąbrowie Górniczej. Animatorka przedsięwzięć edukacyjnych i naukowo-badawczych w wymiarze międzynarodowym, projektów realizowanych w ramach Erasmus+, NAWA, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Funduszu Wyszehradzkiego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, Funduszu Wymiany: Młodzieży Polsko–Litewskiej oraz Polsko-Ukraińskiej. Koordynator projektów o charakterze wielostronnej współpracy między uczelniami europejskimi.
Liczba uczestników: 60/60
Tylko zalogowani użytkownicy zapisywać się na szkolenia.

Zaloguj się