VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój

Najbliższa konferencja odbędzie się w Lublinie oraz w tym samym czasie on-line. Głównymi celami konferencji jest między innymi prezentacja tematyki prac Młodych Naukowców, zarówno prac badawczych jak i przeglądowych, wygłoszenie referatu lub/i prezentacja posteru, publikacja dwóch artykułów (monografie), oraz streszczenia referatu/posteru (materiały konferencyjne), (numery ISBN); – integracja środowiska i interdyscyplinarna wymiana doświadczeń, czy nawiązanie nowych kontaktów interpersonalnych oraz współpracy z innymi jednostkami naukowymi.

Podejmowane tematy prac:

– nauki przyrodnicze: nauki o ziemi, biologia, chemia, fizyka, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo, ogrodnictwo, medycyna, anatomia, biochemia, biofizyka itp.; – nauki inżynieryjne i techniczne: architektura, urbanistyka, budownictwo, geodezja i kartografia, elektronika, elektrotechnika, mechanika, mechanizacja, inżynieria techniczna, materiałowa, produkcji, rolnicza, górnictwo, telekomunikacja, transport, itp.

– nauki humanistyczne i społeczne: filozofia, historia, kulturoznawstwo, pedagogika, politologia, kulturoznawstwo, psychologia, socjologia, religioznawstwo, teologia, ekonomia, prawo, nauki o rodzinie itp.

Konferencja dedykowana jest dla doktorantów, zarówno z otwartym jak i bez otwartego przewodu doktorskiego; młodych naukowców z tytułem doktora, studentów chcących już teraz budować swój dorobek naukowy, by kontynuować naukę na studiach doktoranckich (wystąpienia/plakaty/publikacje). Terminarz:

Przyjmowanie zgłoszeń od 28 lutego 2023 do 21 kwietnia 2023.

28.04.2023 – termin przysłania streszczenia referatu/plakatu na adres konferencja@mlodzinaukowcy.com (plik *.doc/docx)

05.05.2023 – termin przysłania prezentacji Power Point lub plakatu do zgłoszonego tematu

19.05.2023 – orientacyjny termin przesłania mailowo komunikatu – szczegółów konferencji ze zgłoszonymi tematami

26.05.2023 – termin przesłania pierwszego artykułu;

02.06.2023 – termin przesłania drugiego artykułu. Publikacje: Każdy uczestnik ma prawo wygłosić referat lub zaprezentować poster.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej.