Polityka prywatności

I INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu Internetowego eDoktorant.pl.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: jest Fundacja Scientia Thorunensia, adres: ul. Juliana Fałata 76/18, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerami KRS: 0000774901, NIP: 9562347357, REGON: 382740695.

Kontakt z Administratorem danych w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem:

1)      poczty elektronicznej na adres biuro@edoktorant.pl

2)      pisemnie na adres: Fundacja Scientia Thorunensia, ul. Juliana Fałata 76/18, 87-100 Toruń

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

II PRZETWARZANIE DANYCH

1.  Dane osobowe gromadzone są:

1) bezpośrednio od Ciebie, gdy wypełniasz formularz rejestracyjny, formularz kontaktowy, formularze Newsletter bądź podajesz nam swoje dane osobowe za pośrednictwem mediów społecznościowych, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, przez telefon bądź w inny sposób;

2)   automatycznie, gdy korzystasz z Serwisu Internetowego (wykorzystujemy pliki „cookies”, które mogą gromadzić Twoje dane osobowe).

2.  Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu Internetowego wymaga przekazania nam Twoich danych osobowych.

3.  Zbierając i przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy się do zasady minimalizacji  zakresu przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały pobrane, z zastrzeżeniem przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń lub jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego obligują Administratora do retencji danych.

4.  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach, przez następujący czas i na następujących podstawach:

1) w celu świadczenia na Twoją rzecz usług niewymagających rejestracji (przeglądanie treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym) – przez czas świadczenia tych usług – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) w celu podjęcia działań na Twoje żądanie jeszcze przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – przez czas niezbędny do zawarcia umowy – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3) w celu założenia i prowadzenia Konta Użytkownika – przez czas świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

4)  w celu nawiązania kontaktu w reakcji na skorzystanie przez Ciebie z możliwości przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym, pisemnie bądź przesłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej – przez czas wykonywania działań niezbędnych do nawiązania kontaktu i/lub do czasu zawarcia bądź wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

5)  w celu marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na Newsletter – do czasu wycofania przez Ciebie zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego lub przesyłania informacji handlowych – podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

6) w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. udzielenia odpowiedzi na reklamację – przez czas wykonywania obowiązków prawnych wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  oraz świadczenia innych usług przez Administratora bez umowy oraz przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane – podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

7) w celu ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora – przez czas w jakim zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego przedawniają się roszczenia – podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

8) w celu wykrywania naruszeń bezpieczeństwa, nadużyć oraz ochrony przed nimi oraz ograniczenia ich skutków – przecz czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz świadczenia innych usług przez Administratora oraz przez czas wymagany dla przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz świadczenia innych usług przez Administratora – podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

9) w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – przez czas prowadzenia rejestru bądź ewidencji – podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6  ust. 1 lit. f RODO;

5. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych zakwalifikowanych do szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO tj. danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, a także danych dotyczących postępowań sądowych i postępowań administracyjnych oraz danych dotyczących wyroków skazujących.

6. Warunkiem zawarcia i wykonania umowy prowadzenia Konta Użytkownika oraz udostępnienia Twoich danych osobowych w ramach wyszukiwarki dostępnej w Serwisie Internetowym jest podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

7.  Warunkiem korzystania z usługi Newslettera jest podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail.

8. Warunkiem korzystania z usługi formularza kontaktowego bądź innej formy kontaktu z Administratorem i nawiązania przez Administratora kontaktu z Tobą jest podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail / adresu korespondencyjnego.

9. Dane osobowe podane formularzach oraz w Serwisie Internetowym przetwarzane są wyłącznie w celach wskazanych w rozdziale II pkt 4 niniejszej Polityki Prywatności.

10. Twoje dane osobowe pozostawione w Serwisie Internetowym nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, z wyłączeniem udostępnienia Twoich danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta Użytkownika w ramach wyszukiwarki dostępnej w Serwisie Internetowym.

11.  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). Administrator zastrzega jednak, iż w przypadku przesyłania Twoich danych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innych, Twoje dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego bez naszej wiedzy oraz zamiaru np. w przypadku korzystania przez Ciebie z dostawcy usług internetowych, którego siedziba znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

13. W zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują Ci następujące prawa:

1)  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

2)  prawo dostępu do Twoich danych osobowych – w tym poprzez uzyskanie informacji o przetwarzanych przez Administratora danych oraz do uzyskania kopii;

3)  prawo żądania sprostowania, bądź poprawienia Twoich danych osobowych;

4)  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w szczególności jeśli są one przetwarzane bezpodstawnie;

5)  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

6) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do swobodnego odczytu przez komputer. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych, bądź zwrócić się do Administratora o przesłanie Twoich danych osobowych do innego administratora danych, przy czym Administrator zastrzega, iż dokona przesłania danych tylko jeśli przesłanie takie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody.

14. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@edoktorant.pl.

15. Zakres każdego z wyżej wymienionych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z poszczególnych uprawnień może zależeć od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz celu ich przetwarzania.

16. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – a nie są niezbędne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie są niezbędne z punktu widzenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora – masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; z zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia woli o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej – na nasz adres e-mail biuro@edoktorant.pl. W przypadku chęci wycofania Twojej zgody na świadczenie usługi Newsletter, możesz kliknąć na link „Wypisz się”  zawarty w każdej wiadomości przesłanej w ramach usługi.

17. Administrator zastrzega, iż w zależności od wybranej formy cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zaprzestanie ich przetwarzania nastąpi w terminie maksymalnie 72 godzin od momentu otrzymania przez Administratora Twojego oświadczenia.

18. Informujemy, iż przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.

        III WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

1. W Serwisie Internetowym stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych w postaci Facebooka. Za pomocą tych funkcji możliwe jest przejście na nasz profil na portalu społecznościowym. W przypadku kliknięcia przez Ciebie na wtyczkę społecznościową, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedziłeś nasz Serwis Internetowy z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy jesteś w danym momencie zalogowan-a/-y lub czy w ogóle posiadasz konto w serwisie społecznościowym. Jeżeli jesteś równocześnie zalogowan-a/-y w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Twoje odwiedziny na naszym Serwisie Internetowym do Twojego profilu. Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy przypisał wizytę na naszym Serwisie Internetowym do Twojego konta na serwisie społecznościowym, zalecamy, aby wylogować się z serwisu społecznościowego na czas korzystania z naszego Serwisu Internetowego.

2.              Twoje dane osobowe pobierane w związku ze skorzystaniem z wtyczki społecznościowej wymieniane są jedynie pomiędzy Twoją wyszukiwarką a operatorem serwisu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu zalecamy Ci zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez operatora serwisu społecznościowego Facebook tj.:  Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Politykę prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

       IV PLIKI COOKIES

1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego się łączysz z Serwisem Internetowym. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystasz z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

3. Witryna stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Serwisu Internetowego, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora w celu optymalizacji działań.

4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

2)   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu

3)  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5)   „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza do wykorzystywania plików cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie w Serwisie Internetowym prosimy o wyrażenie zgody na użycie plików cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania plików cookies przy przeglądaniu Serwisu Internetowego, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

6. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików „cookies może spowodować dość poważnie trudności w korzystaniu z Serwisu Internetowego, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, itp.

7. Twoje dane osobowe zawarte w plikach cookies przechowywane są w przeglądarce Twojego urządzenia końcowego przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na tych urządzeniach plików cookies, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia ich zapisania, przy czym informujemy, iż możesz usunąć je w każdej chwili samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.