BiodivERsA+

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Zakończenie naboru wniosków: 9 listopada, 2022
Kwota dofinansowania: Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 1 000 000 euro.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze koncentrujące się na doskonaleniu systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach.

Wnioski badawcze powinny dotyczyć jednego lub więcej z trzech następujących tematów:

  1. Innovation and harmonization of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data
  2. Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss
  3. Making use of available biodiversity monitoring data

Projekty powinny skupiać się na doskonaleniu istniejących metod lub opracowywaniu i ocenie nowych, które pozwolą lepiej scharakteryzować, zrozumieć i modelować stanu różnorodności biologicznej, jej dynamiki i tendencji w odpowiednich skalach przestrzennych i czasowych.

Celem konkursu jest również wsparcie badaczy w opracowywaniu narzędzi służących lepszemu wdrażaniu i harmonizacji programów monitorowania bioróżnorodności w różnych krajach i regionach oraz wykazywaniu możliwości wykorzystania informacji z monitoringu w procesie wprowadzenia zmian w polityce transformacyjnej i zarządzaniu.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja, Węgry, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej.

Więcej informacji dostępne na stronie NCN.