Partnerzy / Patroni

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę w zakresie działów administracji rządowej oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 Dowiedz się więcej

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN to unikatowe w skali Polski i Europy interdyscyplinarne centrum naukowe prowadzące badania łączące obszary chemii, biologii i informatyki. Główna tematyka prowadzonych prac obejmuje syntezę oraz badania struktury i funkcji kwasów nukleinowych, białek i ich komponentów. Kształcenie doktorantów odbywa się w Poznańskiej Szkole Doktorskiej i na Studium Doktoranckim ICHB PAN. Przy Instytucie afiliowane jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 

Dowiedz się więcej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) to jedna z 10 polskich uczelni, która uzyskał status uczelni badawczej w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. UMK to również członek konsorcjum Young Universities for the Future of Europe. 

Dowiedz się więcej 

FULBRIGHT POLAND

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna, której głównym zadaniem jest administrowanie Programem Fulbrighta w Polsce. Prowadzimy także centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA, gdzie bezpłatnie można zasięgnąć informacji i porady o możliwościach wyjazdu do USA dla uczniów i studentów.

Dowiedz się więcej

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Parlament Studentów RP (PSRP) reprezentuje studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. Jest podmiotem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni w kraju. PSRP odgrywa znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży. 

Dowiedz się więcej

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów. 

Dowiedz się więcej

Akademia WSB

Akademia WSB jest akademicką uczelnią wyższą, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika oraz nauki  o bezpieczeństwie. Kształci w 5 lokalizacjach
(w siedzibie w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie) na 20 kierunkach studiów I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz Master of Business Administration (partner kierunku: EY Academy of Business), jest liderem w kształceniu podyplomowym (oferta ponad 100 kierunków studiów podyplomowych), prowadzi szkołę doktorską, studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie.

Dowiedz się więcej

Fundacja InnoScience

Misją Fundacji InnoScience jest promocja innowacyjnych postaw, rozwój przedsiębiorczości, nowych technologii i innowacji wśród młodych obywateli, w szczególności studentów i doktorantów. 

Dowiedz się więcej