BiodivRestore

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki
Adresaci: O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
Zakończenie naboru wniosków: 7 grudnia, 2020
Kwota dofinansowania: Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Narodowe Centrum Nauki  we współpracy z sieciami BiodivERsA i Water JPI ogłasza konkurs BiodivRestore na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnychO finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursieAustria, Belgia, Brazylia*, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja.

Harmonogram konkursu:

 • Poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi  przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek, który należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu EPSS.

 • 1 etap: 7 grudnia 2020 (16:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals (Uwaga: na etapie składnia wniosków wstępnych, tzw. pre-proposals polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów!);
 • 2 etap:
  • 15 marca 2021 (16:00 CET) – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals (w przypadku mniejszej liczby złożonych wniosków pre-proposals) lub
  • 3 maja 2021 (16:00 CET) – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals (w przypadku większej liczby złożonych wniosków pre-proposals).

  Ostateczny termin składania wniosków pełnych podany zostanie do końca grudnia 2020 r.

 • Poziom krajowy (jednoetapowy)

Na poziomie krajowym polski zespół badawczy przygotowuje wniosek dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF jest dostępna tutaj.

 • 22 marca 2021 (16:00 CET) – termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze (do 7 dni od dnia złożenia wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym).
 • Wyniki konkursu
  • wrzesień 2021 – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania;

Rozpoczęcie realizacji projektów: grudzień 2021 – marzec 2022.

W konkursie BiodivRestore można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,2344 PLN.

Prosimy o zapoznanie się:

 • z dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci BiodivERsA i sieci Water JPI (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie);
 • ze szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców, umieszczonymi poniżej, oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia.