CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Grantodawca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Adresaci: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi
Zakończenie naboru wniosków: 17 października, 2022
Kwota dofinansowania: Kwota uzależniona czasem, miejscem oraz celem wyjazdu.
Więcej informacji: https://www.ceepus.info/default.aspx#nbb

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS (“Central European Exchange Program for University Studies”) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.