Stypendium na studia magisterskie i doktoranckie na University of Melbourne 2020

Grantodawca: Inne
Grantodawca: University of Melbourne
Adresaci: Studenci chcących rozpocząć studia magisterskie i doktoranckie
Zakończenie naboru wniosków: 31 października, 2020
Kwota dofinansowania: Pełne pokrycie opłat za studia do dwóch lat dla studentów studiów magisterskich, lub do czterech lat dla studentów studiów doktoranckich. -Dietę roczną w wysokości $31.200 na okres do dwóch lat dla studentów studiów magisterskich, lub do 3,5 lat dla studentów studiów doktorskich. Dieta może być rozliczana w trybie rocznym i pokrywa ograniczoną ilość dni zwolnienia chorobowego, urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. -Pakiet relokacyjny w wysokości $2000 ze stanów lub or terytoriów innych niż Victoria lub w wysokości $3000 dla studentów spoza Australii.
Więcej informacji: Łącznie we wszystkich dziedzinach badawczych zostanie przyznane około 600 stypendiów.
Nabór wniosków o stypendium badawcze w ramach programu Graduate Research Scholarships dla wybitnych studentów, oferowane przez University of Melbourne w Australii.

By otrzymać stypendium, należy złożyć aplikację oraz spełnić warunki wstępne dla studiów badawczych (graduate research degree) na University of Melbourne.

W skład stypendium wchodzą:

– Pełne pokrycie opłat za studia do dwóch lat dla studentów studiów magisterskich, lub do czterech lat dla studentów studiów doktoranckich.

Dietę roczną w wysokości $31.200 na okres do dwóch lat dla studentów studiów magisterskich, lub do 3,5 lat dla studentów studiów doktorskich.

Pakiet relokacyjny w wysokości $2000 ze stanów lub or terytoriów innych niż Victoria lub w wysokości $3000 dla studentów spoza Australii.

– Jednoosobowy pakiet opieki zdrowotnej dla studentów zagranicznych (OSHC), którzy potrzebują wizy by studiować w Australii.

Stypendia naukowe dla absolwentów, które zapewniają stypendium, a także zwrot opłat, są przyznawane studentom krajowym i zagranicznym na podstawie osiągnięć akademickich. Kwalifikujący się kandydaci są punktowani i uszeregowani zgodnie z ich osiągnięciami akademickimi ostatniego ukończonego stopnia i ich potencjałem badawczym w swojej dziedzinie studiów. Pod uwagę mogą być brane takie czynniki, jak ukończenie studiów na tym samym poziomie toku badań, na które ubiegane jest stypendium, odpowiednie doświadczenie zawodowe, recenzowane publikacje, specjalistyczne uprawnienia medyczne czy kompozycja oryginalnej muzyki.