36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. “Przemiany strukturalne przemysłu i usług”

Data konferencji: 2020-12-07
Data nadsyłania abstraktów: 2 listopada, 2020
Miejsce konferencji: Kraków (ONLINE)
Organizator: Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie
Opłata konferencji: W zależności od wybranej opcji uczestnictwa: 50-800 zł
Publikacja pokonferencyjna: Artykuł w „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” (20 punktów wg listy MNiSW)

Celem 36. Konferencji Naukowej będzie kontynuowanie wymiany dorobku naukowego i prezentacja prowadzonych aktualnie prac badawczych w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich, głównie w zakresie: koncepcji metodologicznych rozwijających się na polu geografii przemysłu i usług; lokalizacji i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w nawiązaniu do postępującego procesu rozwoju cywilizacyjnego i kształtowania gospodarki opartej na wiedzy; zmiany struktur działowych przemysłu w różnej skali układów przestrzennych, od skali lokalnej, regionalnej po skalę krajową i światową; relacji przemysłu w stosunku do pozostałych sektorów gospodarki oraz jego wpływu na kształtowanie życia gospodarczego, społecznego i kulturowego w przestrzeni geograficznej; oceny poziomu innowacyjności i konkurencyjności krajowego przemysłu na tle przemysłu światowego; kształtowania się przemysłów zaawansowanej technologii i sektora informatycznego (IT) oraz procesów serwicyzacji; oddziaływanie polityki na kierunki rozwoju działalności produkcyjnej i usługowej; ocenę wpływu procesów transformacji oraz umiędzynarodowienia działalności gospodarczej w warunkach integracji europejskiej i globalizacji na przebudowę struktur branżowych i przestrzennych różnej skali układów przestrzennych. Pragniemy rozpatrywać tę problematykę nie tylko w układach przestrzennych Polski, ale także innych krajów, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. W 2020 r. szczególny nacisk w dyskusji położony będzie na problematykę przemian strukturalnych przemysłu i usług.

Zachęcamy do udziału w Konferencji w szczególności:
– pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zajmujących się problematyką przemysłu i usług;
– doktorantów i studentów, szczególnie kierunków geograficznych, ekonomicznych, technicznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
– przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
– doradców metodycznych oraz nauczycieli geografii, przedsiębiorczości i przedmiotów  ekonomicznych z ośrodków doradztwa nauczycieli i szkół;
– przedsiębiorców i przedstawicieli życia gospodarczego;
– wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.

Język Konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne z j. angielskiego na j. polski oraz z j. polskiego na j. angielski).

Dyscyplina naukowa: Ekonomia, Organizacja i Zarządzanie, Socjologia, Geografia i Oceanologia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych