II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Etyka i metody badań naukowych”

Data konferencji: 2024-12-20
Data nadsyłania abstraktów: 10 grudnia, 2024
Miejsce konferencji: online
Organizator: Center for European Studies, Center for American Studies i Center for Science & Technology
Opłata konferencji: 149
Publikacja pokonferencyjna: Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

Szanowni Państwo,

 

Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w 🔬II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Etyka i metody badań naukowych”. 🔬

 

 

🔜 𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?

Konferencja odbędzie się w piątek 20 grudnia 2024 między 16:30 a 21.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

 

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 21 grudnia 2024.

 

 

🔍CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja skupiona wokół zagadnień (1) etyki prowadzenia badań naukowych oraz (2) mnogości metod (narzędzi, technik) badawczych stosowanych w nauce.

 

Konferencja stanowi wielopłaszczyznową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk ścisłych, inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych.

 

📚 PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE 

→ Zasady i wytyczne etyczne w badaniach z udziałem ludzi

→ Sposoby unikania plagiatu i oszustwa naukowego

→ Etyka w badaniach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

→ Argumenty za i przeciwko eksperymentom na zwierzętach

→ Uczestnictwo i zgoda informowana w badaniach naukowych

→ Wykorzystanie danych osobowych i konsekwencje etyczne

→ Różne podejścia i strategie badawcze w różnych dziedzinach nauki

→ Rola recenzji i ekspertów w zapewnieniu etyczności i jakości badań

→ Równość płci i różnorodność w nauce jako kwestie etyczne

→ Doskonalenie narzędzi badawczych i technik pomiaru

→ Praktyczne wyzwania związane z prowadzeniem badań naukowych

→ Prywatność danych i ochrona informacji w badaniach internetowych

→ Ocena jakości i wiarygodności badań naukowych

→ Jakościowe metody badań empirycznych

→ Znaczenie i skutki naruszania zasad etycznych w nauce

→ Konsekwencje naruszeń etyki dla naukowców i społeczeństwa

→ Zarządzanie danymi badawczymi i zachowanie oryginalności

→ Odpowiedzialność w publikowaniu badań

→ Konflikty interesów w badaniach naukowych

→ Alternatywne metody badawcze

→ Etyka badań klinicznych we współczesnym świecie

→ Zagadnienia związane z reprodukowalnością badań

→ Kształtowanie postaw etycznych wśród naukowców

→ Uczciwość intelektualna

→ Narzędzia badawcze XXI wieku

 

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

 

Nie cenzurujemy wystąpień z przyczyn politycznych lub światopoglądowych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

 

Akceptujemy wystąpienia w języku polskim i angielskim.

 

Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę case-studies. Akceptowane są także wystąpienia w formie posteru.

 

🧑🏼‍🔬𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?

➤ Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

➤ Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

 

🧑‍🏫𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄 & 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐘

 • prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska)
 • prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)
 • dr n. med. Aleksandra Karykowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr n. med. Mirosława Dulczewska-Miller (Pediatrics & Dermatology Clinic, Chicago, Illinois, USA)
 • dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)
 • dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)
 • mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Science & Technology i Center for American & European Studies)

 

𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

 

1️⃣ Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:

https://forms.gle/tJ4mpDTULdaZaU6R9

 

2️⃣ Rejestracji poprzez ww.formularz dokonaj ⏳do godz. 23.59 dnia 9 grudnia 2024 r.

🔒 Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

📣 Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 10 grudnia 2024 r.

 

3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 12 grudnia 2024 r. (godz. 20.00).

 

➤ UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1️⃣Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:

https://forms.gle/LT6iRpu7BTcjhAFJA

 

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 13 grudnia 2024 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

 

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 15 grudnia 2024 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).

 

 

𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

 • 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
 • 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):

 • 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

 

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Etyka i Metody Badań Naukowych”.

 

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

 

W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

 

 

📑𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

 

 

❓𝐅𝐀𝐐

 • Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
 • Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet faktury.
 • Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
 • Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
 • Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
 • Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
 • Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
 • Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
 • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Organizatora.
 • Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

 

📩𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Konferencji, Panią Kariną Szczepaniak: szczepaniak@cfasofficial.com

 

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia online!

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Organizacja i Zarządznie, Astronomia, Biologia, Fizyka, Geografia i Oceanologia, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Biologia Medyczna, Farmacja, Biotechnologia, Elektrotechnika, Geodezja i Kartografia, Technologie Informacyjne (IT), etyka, technologia, rozwój, nauka, moralność, metody, laboratorium, badania, przyszłość, medycyna, biotechnologia, biologia, studia, osiągnięcia
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych