II Ogólnopolski Kongres Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Data konferencji: 2024-04-19
Data nadsyłania abstraktów: 10 kwietnia, 2024
Miejsce konferencji: MS Teams
Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies
Opłata konferencji: 139 / 65 zł
Publikacja pokonferencyjna: TAK / NIE

Szanowni Państwo,

Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Teorii, Filozofii i Historii Prawa.

KIEDY?
Kongres odbędzie się w piątek 19 kwietnia 2024 roku między 16.30 a 21.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na sobotę 20 kwietnia 2024.

CZEGO DOTYCZY KONGRES?
Głównym celem kongresu jest dyskusja na temat kluczowych osiągnięć i wyzwań stojących przed teoretykami, filozofami i historykami prawa – tak z perspektywy z każdej z tych subdyscyplin z osobna, jak i zagadnień przekrojowych.

PROPONOWANE (PRZYKŁADOWE) OBSZARY TEMATYCZNE:
• Historia doktryn prawnych występujących w poszczególnych okresach (starożytność, średniowiecze, nowożytność i współczesność)
• Wybrane zagadnienia z historii prawa polskiego, europejskiego i światowego
• Najnowsze koncepcje z zakresu teorii i filozofii prawa, jak i poprzedzające je propozycje historyczne
• Filozofia prawa międzynarodowego
• Rządy prawa i zasady sprawiedliwości społecznej
• Formowanie się systemów prawnych w Europie i na świecie
• I wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych, politycznych lub religijnych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką kongresu osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine; wcześniej: Khmelnytski National University) – członek Komitetu Naukowego.
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE:

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego: Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/Apn2XBvzAL8a3Waw9

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 9 kwietnia 2024 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 10 kwietnia 2024 r. Wnieś opłatę za udział w kongresie na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2024 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego: Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/AwQV7Q8UnCBo5MNm9

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 13 kwietnia 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w kongresie (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2024 roku (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem kongresu przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 139 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).

• 169 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 65 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru

*:„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – II Kongres Teorii, Filozofii i Historii Prawa”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w kongresie.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w kongresie ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w kongresie z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury (w razie pytań, prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju kongresu) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem kongresu.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia kongresu (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia kongresu.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie kongresu).
• Regulamin: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, pana Alexa Statkevycha na adres e-mail: statkevych@cfasofficial.comChętnie pomożemy.Do zobaczenia na Kongresie!

________________________________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES – O NAS jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

CENTER FOR AMERICAN STUDIES prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.

Dyscyplina naukowa: Filozofia, Historia i Archeologia, Teologia, Prawo i Administracja
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych