IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Multikulturalizm, prawa mniejszości i prawa kobiet”

Data konferencji: 2024-04-27
Data nadsyłania abstraktów: 16 kwietnia, 2024
Miejsce konferencji: Online (MS Teams)
Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
Opłata konferencji: 139
Publikacja pokonferencyjna: Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

Szanowni Państwo,

Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Multikulturalizm, prawa mniejszości i prawa kobiet”.

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 27 kwietnia 2024 między 9:00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na niedziela 28 kwietnia 2024.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja o prawach kobiet, mniejszościach (m. in. seksualnych, etnicznych, narodowych), a także multikulturalizmie przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych, takich jak prawo, politologia, socjologia, filozofia, ekonomia, kulturoznawstwo i innych.Celem konferencji jest m. in. dyskusja na temat praw kobiet oraz zmian w regulacjach prawnych i postawach społecznych względem mniejszości, ich obyczajów i uwarunkowań, a także traktowania i wykorzystywania mniejszości w polityce oraz gospodarce lokalnej i globalnej. Poruszymy także problemy multikulturalizmu, jego szans i najważniejszych zagrożeń. Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania owych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.
Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• nierówności płacowe kobiet
• dyskryminacja prawna osób LGBT
• integracja uchodźców
• problem przemocy wobec kobiet
• wykluczenie społeczne i rodzinne mniejszości seksualnych
• rasizm i homofobia w nowoczesnych społeczeństwach
• związki partnerskie jako alternatywy dla małżeństwa
• aspekty wykluczenia
• uchodźcy a geopolityka
• mniejszości etniczne i narodowe a ruchy na rzecz suwerenności i niepodległości
• Konwencja Stambulska – zalety i kontrowersje
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.
Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych.
Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr Julia Szwiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego i Sądzie Okręgowym w Warszawie) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, USA) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American & European Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/g3bMcjgCUGKPtzBA9 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 16 kwietnia 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 17 kwietnia 2024 r.Wnieś opłatę za konferencje na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2024 r.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencje przez uczestnika biernego:Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/XDNnsnwDiGhRYXx19 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 20 kwietnia 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2024 (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; będą mieli Państwo możliwość zapoznac się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty – harmonogram z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 139 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 169 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 65 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – IV Konferencja Multikulturalizm, prawa mniejszości i prawa kobiet”. *Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Konferencji, Panią Martą Motucką, pod adresem motucka@cfasofficial.comChętnie pomożemy.
Do zobaczenia!

________________________________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES – O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.

Dyscyplina naukowa: prawo, kulturoznawstwo
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych