Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia 2020. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne determinanty długości życia.

Data konferencji: 2020-10-22
Miejsce konferencji: WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII, Wrocław
Organizator: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH i INTERDYSCYPLINARNA PRACOWNIA PRAWA MEDYCZNEGO I BIOETYKI, URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU STUDENCKIE, KOŁO NAUKOWE RISING BUSINESS LEADERS
Opłata konferencji: 650 PLN
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych uwarunkowań długości życia. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zdrowego stylu życia. W trakcie konferencji zostaną przedstawione także różne aspekty życia osób z niepełnosprawnościami w kontekście jego jakości i długości trwania.

Tematyka konferencji WAICHL-2020 obejmuje zagadnienia dotyczące wpływu poziomu dochodu, nierówności społecznych, wykształcenia, wydatków na zdrowie, jakości opieki zdrowotnej i farmaceutycznej, sposobów żywienia i aktywności fizycznej na długość życia a także kulturowych, prawnych, religijnych i środowiskowych/przyrodniczych uwarunkowań stylu życia współczesnego człowieka. Ponadto, w czasie konferencji zostanie przedstawiony rozwój badań statystycznych w zakresie pomiaru warunków i jakości życia. Zaprezentowane zostaną także zagadnienia dotyczące metod i jakości badań statystycznych, m.in. na przykładzie spisów powszechnych.

Tematyka konferencji wpisuje się w następujące dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, technologia żywności i żywienia, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, psychologia i nauki o kulturze fizycznej.

Na konferencję zaproszeni są przedstawicieli środowiska akademickiego i medycznego, władz lokalnych i regionalnych, a także reprezentantów praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką zdrowia i stylów życia we współczesnym świecie.

Konferencja WAICHL-2020 jest czwartą konferencją z cyklu WAICHL, a szóstą o zdrowiu i jakości życia organizowaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z partnerami. W 2015 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, a rok później została zorganizowana międzynarodowa konferencja pt. Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku. Konferencje WAICHL odbywają się cyklicznie od 2017 roku.

Językiem konferencji jest język polski i angielski.

Tematyka:
-Ekonomiczne uwarunkowania długości życia
-Wzrost inkluzywny a długość życia
-Bezpieczeństwo socjalne osób starszych
-Poziom wykształcenia a długość życia
-Rozwój i cyfryzacja usług medycznych
-Publiczne i prywatne wydatki na zdrowie a długość życia
-Wpływ odżywiania i konsumpcji leków na długość życia
-Zachowania nabywców na rynku żywności
-Aktywność fizyczna sposobem na przedłużenie życia
-Kulturowe, religijne i prawne uwarunkowania stylu życia
-Innowacje społeczne i technologiczne w służbie długowieczności
-Długowieczność z perspektywy osób z niepełnosprawnościami
Dyscyplina naukowa: FILOZOFIA, NAUKI O KULTURZE I RELIGII, NAUKI FARMACEUTYCZNE, NAUKI MEDYCZNE, NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ, NAUKI O ZDROWIU, TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA, EKONOMIA I FINANSE, NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych