MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZYGOTOWANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SIŁ ZBROJNYCH DO PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM HYBRYDOWYM Warszawa – Kijów – Kraków

Data konferencji: 2020-10-01
Data nadsyłania abstraktów: 1 stycznia, 2020
Miejsce konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Organizator: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy w Kijowie, Uniwersytet Sił Powietrznych Ukrainy w Charkowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Program DEEP Sztabu Wojskowego NATO, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24
Opłata konferencji: 300 PLN / 70 EUR
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Dzisiejszy świat doświadcza wielu nowych zagrożeń oddziałujących na jego bezpieczeństwo, a poszczególne państwa wciąż poszukują nowych sposobów zarówno oddziaływania na trudnego do zdefiniowania potencjalnego przeciwnika jak i skutecznej przed nim obrony. Kwestie bezpieczeństwa dotyczą coraz to nowych sfer, co z kolei wpływa na ujęcie klasycznego definiowania tego pojęcia, w tym także militarnego.

W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrały pojęcia zagrożeń i wojny hybrydowej rozumianej jako konflikt prowadzony z udziałem państw, organizacji międzynarodowych, grup narodowych i społecznych, przy użyciu wszelkich dostępnych środków walki, z udziałem żołnierzy i osób cywilnych, rozpoczynany po ogłoszeniu wojny lub bez jej ogłaszania, prowadzony z zastosowaniem środków przewidzianych prawem lub z pogwałceniem prawa, przy znacznym udziale środków niemilitarnych, ze stosowaniem na szeroką skalę działań ekonomiczno-gospodarczych, politycznych, informacyjno-propagandowych, o różnych i zmieniających się obiektach ataku i zmierzający do pokonania strony przeciwnej lub wymuszenia na niej pożądanego działania.

Nie ulega oczywiście wątpliwości, że hybrydowe formy konfliktów towarzyszą ludzkości praktycznie od zarania dziejów, a sama nazwa znana jest wśród teoretyków wojskowości od wielu lat. Jednakże pojęcie konfliktu hybrydowego stało się powszechnie znane dopiero po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2014 r. Podkreślić należy również, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat zagrożenia hybrydowe uległy istotnym przeobrażeniom – w prowadzonych konfliktach zakłócona została równowaga między klasycznymi środkami oddziaływania na przeciwnika a środkami alternatywnymi (asymetrycznymi), wzrosła liczba konfliktów wewnątrzpaństwowych, w miejsce podmiotów państwowych pojawiły się różnego rodzaju podmioty o statusie pozapaństwowym, a także nastąpiło rozmycie granicy między żołnierzami, a cywilami oraz stanem wojny, a stanem pokoju. Zmieniająca się charakterystyka bezpieczeństwa oraz pojawiające się nowe zagrożenia sprawiają, że strukturom państwowym coraz trudniej gwarantować skutecznie bezpieczeństwo, suwerenność, integralność terytorialną, nienaruszalność granic państwa, a także zapewnić porządek konstytucyjny, porządek publiczny i bezpieczeństwo jego obywateli.

Jak pokazał konflikt na Ukrainie chaos, brak zdefiniowanego przeciwnika, akty dywersji czy wytężona dezinformacja blokują, zwłaszcza w początkowym etapie konfliktu, skuteczne i szybkie przeprowadzenie działań przez administrację publiczną i siły zbrojne. Dlatego też konieczne jest diagnozowane obecnych i przyszłych zdolności administracji publicznej i sił zbrojnych (gotowości obronnej państwa) do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. W tym nowym świecie należy postawić sobie pytania: Czy obecny system bezpieczeństwa narodowego, w tym system obronny państwa jest dostatecznie przygotowany, aby sprostać pojawiającym się zagrożeniom hybrydowym? Jaką rolę spełniają, bądź powinny spełniać poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa, a tym systemu obronnego państwa w kontekście zagrożeń hybrydowych? W jakim kierunku powinien się rozwijać i jakie zdolności osiągnąć na przyszłość?

Konferencja, organizowana przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy w Kijowie, Uniwersytet Sił Powietrznych Ukrainy w Charkowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Program DEEP Sztabu Wojskowego NATO, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24 odbędzie się w dniach 6-9 kwietnia 2020 r. w Warszawie, Krakowie i Kijowie.

Konferencja w Warszawie i Krakowie odbędzie się w języku polskim, angielskim i ukraińskim, natomiast na Ukrainie w języku ukraińskim i angielskim.

Publikacja tekstu, bez udziału w konferencji: 300 PLN/70 EUR
Dyscyplina naukowa: AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA, INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA, INŻYNIERIA LĄDOWAI TRANSPORT, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA, INŻYNIERIA MECHANICZNA, EKONOMIA I FINANSE, NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE, NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI, NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI, NAUKI PRAWNE, NAUKI SOCJOLOGICZNE, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych