Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Planeta Ziemia. Problemy – wyzwania – perspektywy”

Data konferencji: 2024-08-17
Data nadsyłania abstraktów: 6 sierpnia, 2024
Miejsce konferencji: online
Organizator: Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies
Opłata konferencji: 149
Publikacja pokonferencyjna: Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
Szanowni Państwo,
Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w 🌍 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Planeta Ziemia. Problemy – wyzwania – perspektywy” 🌍
🔜 𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Konferencja odbędzie się w sobotę 17 sierpnia 2024 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 18 sierpnia 2024.
🔍 CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Konferencja stanowi forum interdyscyplinarnych dyskusji nad współczesnymi i nadchodzącymi problemami środowiska, wyzwaniami związanymi z zrównoważonym rozwojem oraz perspektywami działań mających na celu ochronę Ziemi.
Konferencja stanowi platformę wymiany wiedzy między młodymi i doświadczonymi badaczami – przedstawcielami nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk ścisłych, inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych.
📚 PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE
→ Korporacyjna odpowiedzialność społeczna
→ Polityka publiczna i współprace międzynarodowe
→ Rozwój edukacji ekologicznej
→ Wpływ klimatu na oceany, ląd i atmosferę
→ Rola społeczeństwa w osiąganiu zrównoważonego rozwoju
→ Ekologia miejska: jak miasta wpływają na środowisko naturalne
→ Ekoturystyka, zarządzanie parkami narodowymi
→ Etyka i moralność w kontekście ekologii i ochrony przyrody
→ Rola energii odnawialnej i strategie transformacji energetycznej
→ Drony i sztuczna inteligencja w badaniach przyrodniczych
→ Strategie przeciwdziałania globalnemu ociepleniu
→ Źródła oraz skutki zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza
→ Strategie wykorzystujące energię słoneczną, wiatrową, i geotermalną
→ Nowe technologie w służbie środowiska
→ Wyzwania związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych
→ Badania ekosystemów wodnych i ich znaczenie dla życia na Ziemi
→ Ewolucja i adaptacja organizmów do zmieniających się warunków środowiskowych
→ Aktualne trendy klimatyczne
→ Różnorodność biologiczna
→ Nadciągające zmiany wyglądu krajobrazu
→ Działania na rzecz ochrony zagrożonych gatunków i ich siedlisk
→ Wpływ urbanizacji na jakość życia i środowisko miejskie
→ Innowacyjne podejścia do gospodarki
→ Recykling i efektywne wykorzystanie zasobów
→ Współczesna degradacja ekosystemów
→ Najnowsze przełomy geograficzne
→ Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ludzi
→ Społeczeństwo obywatelskie i aktywizm
→ Inteligentne systemy gospodarowania odpadami
→ Możliwości redukcji zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
Nie cenzurujemy wystąpień z przyczyn politycznych lub światopoglądowych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.
Akceptujemy wystąpienia w języku polskim i angielskim.
Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę case-studies. Akceptowane są także wystąpienia w formie posteru.
🧑🏼‍🔬 𝐃𝐋𝐀 𝐊𝐎𝐆𝐎?
☞ Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
☞ Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
🧑‍🏫 𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐍𝐀𝐔𝐊𝐎𝐖𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄 & 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐘
• prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
• prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)
• prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska)
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
• dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)
• dr n. med. Aleksandra Karykowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
• dr n. med. Mirosława Dulczewska-Miller (Pediatrics & Dermatology Clinic, Chicago, Illinois, USA)
• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)
• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Science & Technology i Center for American & European Studies)
𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎 𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄 𝐈 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄
☞ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1️⃣ Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/a7QFeKNL12QDnaWt9
2️⃣ Rejestracji poprzez ww.formularz dokonaj ⏳ do godz. 23.59 dnia 6 sierpnia 2024 r.
🔒 Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
📣 Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 7 sierpnia 2024 r.
3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2024 r. (godz. 20.00).
☞ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
1️⃣Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/XC8hFZwb6GHXqpS28
2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 10 sierpnia 2024 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).
3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2024 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).
𝐎𝐏Ł𝐀𝐓𝐘 𝐙𝐀 𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja PLANETA ZIEMIA”.
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.
📑 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐏𝐎𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
❓ 𝐅𝐀𝐐
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczy je szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczy je szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Organizatora.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
📩 𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Konferencji, Panią Kariną Szczepaniak: szczepaniak@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia online!
____________________
𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐅𝐎𝐑 𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄 & 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐘 – 𝐎 𝐍𝐀𝐒
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 & 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 funkcjonujące w ramach polsko-amerykańskiego Stowarzyszenia Center for American Studies (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247) jest towarzystwem naukowym realizującym swoją misję naukowo-badawczą w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i swój statut.
Organem nadzorującym działalność 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 & 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 i Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 & 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjno-technicznymi.
Dyscyplina naukowa: Filozofia, Psychologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Astronomia, Biologia, Geografia i Oceanologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Biologia Medyczna, Biotechnologia, Geodezja i Kartografia, Górnictwo i geologia inż., Rolnictwo, leśnictwo, innowacje, społeczeństwo, problemy, etyka, rozwój, nauka, zwierzęta, klimat, atmosfera, zanieczyszczenia, ochrona, recykling, przyszłość, wyzwania, geografia, ekologia, ziemia, woda, biologia, Konferencja, różnorodność, studia, zasoby, perspektywy, organizmy, planet, ocean, lądy, ocieplenie
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych