OKN “Ochrona danych osobowych w prawie publicznym”

Data konferencji: 2020-10-07
Data nadsyłania abstraktów: 1 stycznia, 2020
Miejsce konferencji: UAM w Poznaniu
Organizator: Koło Naukowe Administratywistów UAM "Ad rem"
Opłata konferencji: 100 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak
Konferencja ma na celu zaprezentowanie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w przeddzień drugiej rocznicy jego obowiązywania. Tematyka konferencji będzie dotyczyć zagadnień stosowania RODO na gruncie prawa publicznego. W tym zakresie przewidziane są trzy obszary tematyczne:

1) RODO a dostęp do informacji publicznej – problematyka ochrony prawa do prywatności oraz jawności życia publicznego,

2) sankcje administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – studium przypadków,

3) ochrona danych osobowych w ujęciu międzynarodowym – stosowanie RODO w Polsce oraz innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Propozycje referatów mogą dotyczyć także innych, istotnych aspektów ochrony danych osobowych na gruncie szeroko rozumianego prawa publicznego.

Do wzięcia udziału w Konferencji Organizatorzy zapraszają: naukowców, praktyków, doktorantów oraz studentów z krajowych ośrodków akademickich.

Na podstawie przesłanych abstraktów wystąpień organizatorzy dokonają wyboru referatów, które zostaną wygłoszone podczas Konferencji.

Czas przewidziany na jedno wystąpienie: 15 minut.

PUBLIKACJA
Wszyscy uczestnicy Konferencji są zaproszeni do opublikowania tekstów swoich wystąpień w recenzowanej monografii naukowej. W publikacji zostaną umieszczone pełnotekstowe wersje referatów prezentowanych podczas Konferencji, jak również teksty zgłoszone do druku przez pozostałych uczestników. Warunkiem publikacji tekstu będzie uzyskanie pozytywnej recenzji. Autorzy nieposiadający co najmniej stopnia doktora proszeni są o dołączenie do przesłanego tekstu pozytywnej opinii samodzielnego pracownika naukowego.
Dyscyplina naukowa: NAUKI PRAWNE
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk społecznych