V Kongres Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków. (Współ)praca na rzecz rozwoju kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Diagnoza. Wyzwania. Działania.

Data konferencji: 2020-11-05
Miejsce konferencji: Katowice
Organizator: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej UŚ, Instytut Nauk o Kulturze UŚ, Instytut Pedagogiki UŚ, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
Opłata konferencji: od 150 zł do 450 zł
Publikacja pokonferencyjna: Tak
IV Kongres Edukacji Medialnej organizatorzy pragną poświęcić zagadnieniu (WSPÓŁ)PRACY, wyróżniając w nim dwa zjawiska: WSPÓŁPRACĘ oraz PRACĘ.

Organizatorzy zachęcają do refleksji nad następującymi zagadnieniami:

•polityka państwa i dokumenty strategiczne w zakresie współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju kompetencji MIC;

•rodzaje i formy współpracy między interesariuszami;

•projekty międzysektorowe jako studia przypadków i przykłady dobrych praktyk

;•źródła finansowania działań na rzecz rozwoju kompetencji MIC -możliwości, ograniczenia;

•ewaluacja projektów i efektywność podejmowanych działań,

•badania kompetencji MIC -spojrzenie krytyczne,

•transfer wiedzy naukowej na temat kompetencji MIC na inne dziedziny życia społecznego; aplikowalność i użyteczność tej wiedzy wprojektowaniu działań edukacyjnych;

•obszary kompetencji realizowane w ramach podejmowanych działań oraz grupy odbiorców;

•współdziałanie szkoły z innymi instytucjami oświatowo-kulturowymi (biblioteki, domy kultury itp.)

•sieciowanie i współpraca w ramach koalicji na rzecz rozwoju kompetencji MIC;

•rola i zaangażowanie mediów w działania na rzecz rozwoju kompetencji MIC.

Dyscyplina naukowa: JĘZYKOZNAWSTWO, LITERATUROZNAWSTWO, NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA
Dziedzina naukowa: Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych