Stypendium naukowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzaj ogłoszenia: Informacja o stypendium
Czas trwania ogłoszenia: 2020-11-29

Nazwa stanowiska: student-stypendysta
Wymagania:

• Status studenta: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Chemii UAM
• Motywacja do pracy naukowej i zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą
• Umiejętność pracy w zespole
• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• Predyspozycje do prowadzenia naukowych badań eksperymentalnych
• Podstawowe wiadomości dotyczące technik syntezy organicznej i zastosowania metod analitycznych oraz technik izolacji czystych związków z mieszaniny poreakcyjnej
• Wiedza z zakresu elektrochemii oraz spektroelektrochemii będzie dodatkowym atutem
• Dodatkowymi atutami będzie także współautorstwo prac już opublikowanych.

Opis zadań:

Stypendysta będzie uczestniczyć w realizacji projektu SONATA BIS “Funkcjonalne diimidy naftalenowe jako materiały do zastosowań w dwu-funkcyjnych urządzeniach elektrofluorochromowych oraz ogniwach fotowoltaicznych” (UMO-2019/34/E/ST5/00103). Jego/jej zadaniem będzie praca naukowo-badawcza dotycząca syntezy związków donorowo-akceptorowych opartych na NDI z wykorzystaniem m. in. syntezy mikrofalowej, ich izolacja oraz charakterystyka spektroskopowa. Otrzymywane związki będą charakteryzowane pod kątem ich użyteczności jako funkcjonalnych materiałów w elektronice organicznej.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 29 listopada 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe na okres 19 miesięcy, będzie wynosiło 1000 zł (kwota brutto-brutto). Preferowany początek zatrudnienia grudzień 2020r.

Dodatkowe informacje:

Konkurs ma charakter otwarty. Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która może zostać przeprowadzona online. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail).
Pytania i zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy kierownika projektu: dr hab. Monika Wałesa-Chorab, prof. UAM e-mail: mchorab@amu.edu.pl
Wymagane dokumenty (w języku polskim lub angielskim):
1. List motywacyjny z danymi kontaktowymi uwzględniający chęć przystąpienia do projektu wraz z odniesieniem do stawianych wymagań;
2. CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego
4. Oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie.