Samorządność doktorancka

 1. Samorządy Doktorantów

  Przy każdej uczelni równolegle do Samorządu Studenckiego działa również Samorząd Doktorantów, który reprezentuje doktorantów przed Władzami Uczelni doktorantów. Jeśli w czasie studiów aktywnie działałeś w organizacjach studenckich, kołach naukowych lub w Samorządzie Studenckim to będąc na studiach doktoranckich możesz tę pasję kontynuować. Przed pójściem na doktorat warto zapoznać się ze strukturą samorządności doktoranckiej na Twojej uczelni, abyś wiedział jakie są możliwości wynikające z aktywnej działalności w strukturach uczelni.

 2. KRD

  Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów. Każda uczelnia wyższa realizująca studia doktoranckie zarówno na studiach doktoranckich jak i w szkole doktorskiej ma prawo delegować swojego przedstawiciela na Otwarte Posiedzenia Zarządu. Więcej informacji na temat KRD, osób zaangażowanych realizowanych projektów i OPZ znajdziesz na stronie www.krd.edu.pl Zdj1-scaled.jpg

 3. Porozumienia branżowe

  Uczelnie o podobnym charakterze naukowym łączą się w porozumienia branżowe organizując przy tym szereg ciekawych inicjatyw ukierunkowanych na konkretne grupy odbiorców takich jak np. doktoranci politechnik działający w Porozumieniu Doktorantów Uczelni Technicznych. Lista porozumień przedstawia się następująco:

  1. Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich – DFUP
  2. Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego – OPD AWF
  3. Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych – PDNHiS
  4. Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych – PDUR
  5. Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych – PDUT
  6. Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk – RSD PAN
  7. Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych – DFUM
 4. Porozumienia lokalne

  Uczelnie z danego regionu łączą swoje siły, aby działać w otoczeniu lokalnym dla wszystkich doktorantów. Takie porozumienia często współpracują z władzami samorządowymi i stanowią głos młodego pokolenia naukowców. Sprawdź czy w Twoim regionie działa takie porozumienie, a jeśli nie to może warto je stworzyć:

  1. Lubelskie Porozumienie Doktorantów
  2. Łódzkie Porozumienie Doktorantów
  3. Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich
  4. Porozumienie Doktorantów Uczelni wrocławskich
  5. Poznańskie Porozumienie Doktorantów
  6. Śląskie Porozumienie Doktorantów
  7. Trójmiejskie Porozumienie Doktorantów
  8. Warszawskie Porozumienie Doktorantówe
 5. Koła naukowe

  Zrzeszają zazwyczaj doktorantów skupionych wokół danej tematyki pozwalając na rozwijanie swoich naukowych zainteresowań np. poprzez udział w targach, seminariach, konferencjach lub wspólnie realizowane projekty naukowe. Bardzo często studenci działający w kołach naukowych i kontynuujący karierę naukową na doktoracie zakładają takie koła, aby móc dalej realizować ciekawe projekty pod szyldem koła naukowego