Skreślenie z listy doktorantów

W przypadkach przewidzianych w art. 203 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN) doktoranci skreślani są z listy doktorantów. Do przypadków tych należą: 1) negatywny wynik oceny...

Obowiązki doktoranta

Doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich muszą przestrzegać przepisów zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN) oraz regulaminie szkoły doktorskiej. Stosownie do art. 207 PSWiN - doktorant...

Prawa doktoranta 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN) wskazuje na podstawowe prawa doktorantów. Warto zapoznać się również z regulaminem szkoły doktorskiej, który wskazywać może na dodatkowe uprawnienia. Prawa doktoranta wynikające...

Warunki nadania stopnia doktora

Warunki nadania stopnia doktora określone zostały w art. 186 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN). 1. Aby uzyskać stopień naukowy doktora należy posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera...

Ocena śródokresowa

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów - w trakcie czwartego semestru (art. 202 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, t.j. Dz. U. z 2023...

Indywidualny plan badawczy

Doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej mają obowiązek przygotowania indywidualnego planu badawczego. Stosownie do art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN) - doktorant, w uzgodnieniu...

Urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym na jego wniosek przysługuje urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej. Udzielany jest on w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Uprawnienie to wynika z art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym...

Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Jak wskazuje Krajowa Reprezentacja Doktorantów (dalej jako: KRD) - Rzecznik Praw Doktoranta to osoba, której zadaniem jest stanie na straży praw doktoranta, badanie sygnałów o podejrzeniu naruszenia praw doktorantów oraz ewentualne podejmowanie interwencji w razie stwierdzenia zaistnienia naruszeń praw doktorantów. Regulacje szczegółowe dotyczące instytucji Rzecznika Praw Doktoranta KRD (dalej jako:...