Ocena śródokresowa

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego semestru (art. 202 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN).

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny (art. 202 ust. 3 PSWiN).

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję. W jej skład wchodzą trzy osoby. Co najmniej 1 osoba musi posiadać stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska. Ponadto musi być ona zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską. Ewentualnie może to być także osoba, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, posiadające znaczące osiągnięcia w zakresie wskazanych zagadnień naukowych.

W kontekście oceny śródokresowej należy pamiętać, że:

  1. Ocenie śródokresowej podlega tylko realizacja indywidualnego planu badawczego. Nie ma możliwości uwzględniania innych elementów, jak np. dodatkowa aktywność organizacyjna, czy też aktywność naukowa nieujęte w indywidualnym planie badawczym.
  2. Sposób przeprowadzania oceny śródokresowej powinien zostać określony w regulaminie szkoły doktorskiej. Akt ten określa organizację kształcenia w zakresie nieuregulowanym w ustawie.
  3. Dobrą praktyką jest umożliwienie udziału w ocenie śródokresowej przedstawiciela samorządu doktorantów. Takie rozwiązania może przewidywać regulamin szkoły doktorskiej.
  4. Regulaminy szkół doktorskich bardzo często przewidują możliwość wniesienia odwołania lub ustosunkowania się w innym trybie do negatywnego wyniku oceny śródokresowej przed wydaniem decyzji w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów. Jest to rozwiązanie korzystne dla doktorantów, o które powinien zadbać samorząd doktorantów.
  5. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowe.

#ŚwiadomyDoktorant

r.pr. Wojciech Kiełbasiński