Warunki nadania stopnia doktora

Warunki nadania stopnia doktora określone zostały w art. 186 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN).

1. Aby uzyskać stopień naukowy doktora należy posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiadać dyplom, o którym mowa w przepisach PSWiN, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia wydająca go. Wskazać należy jednak, iż w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień doktora można nadać osobie niespełniającej tych wymagań. Musi być ona absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich. Taka osoba po nadaniu stopnia doktora uzyskuje równocześnie wykształcenie wyższe.

2. Drugim warunkiem jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. W tym zakresie warto zaznaczyć, że w przypadku osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie rozpoczęte nie wcześniej niż 1 października 2007 r., wymóg uzyskania efektów uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2 jest spełniony. Dyplom ukończenia tych studiów potwierdza nabycie wskazanych efektów uczenia się. W przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która nie posiada odpowiedniego certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, podmiot doktoryzujący może przeprowadzić egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2.

Należy jednak wskazać, że w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w PSWiN, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych (art. 179 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

3. Trzeci warunek to posiadanie dorobku naukowego. Dana osoba musi posiadać co najmniej 1 artykuł naukowy lub 1 monografię naukową lub dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu. Artykuł naukowy powinien zostać opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie ministerialnym. Z kolei monografia powinna być wydana przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie ministerialnym.

4. Czwartym warunkiem jest przedstawienie i obrona rozprawy doktorskiej. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne. Może to być praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych. Dopuszczalna jest także praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.

Podmiot doktoryzujący może określić również inne wymagania.

#ŚwiadomyDoktorant

r.pr. Wojciech Kiełbasiński