Prawa doktoranta 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN) wskazuje na podstawowe prawa doktorantów. Warto zapoznać się również z regulaminem szkoły doktorskiej, który wskazywać może na dodatkowe uprawnienia.

Prawa doktoranta wynikające z PSWiN to w szczególności:

1. Prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku (art. 208 ust. 1 PSWiN).
2. Prawo do stypendium doktoranckiego.

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa. Po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa jest to co najmniej 57% wynagrodzenia profesora. Jest to minimalna wysokość tego stypendium a dobrą praktyką jest zwiększanie jego wysokości przed podmioty prowadzące szkoły doktorskiej. Zgodnie z PSWiN wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta. Maksymalny okres pobierania stypendium to 4 lata.

3. Prawo do zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów posiadających odpowiednie orzeczenie.

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w art. 209 ust. 4 pkt 1 PSWiN.

4. Prawo do ubiegania się o kredyt studencki.

5. Prawo do ubiegania się o 1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni, 2) zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni – na zasadach i w trybie określonych w regulaminie świadczeń dla studentów.

6. Prawo do ulg w przejazdach publicznymi środkami komunikacji miejskiej.

7. Prawo do zrzeszania się w organizacjach doktorantów w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską.

8. Prawo do urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym na jego wniosek przysługuje urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej. Udzielany jest on w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Uprawnienie to wynika z art. 196 PSWiN.

#ŚwiadomyDoktorant

r.pr. Wojciech Kiełbasiński