Obowiązki doktoranta

Doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich muszą przestrzegać przepisów zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN) oraz regulaminie szkoły doktorskiej.

Stosownie do art. 207 PSWiN – doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z regulaminem szkoły doktorskiej (ust. 1). Ponadto przedstawiciele tej grupy społeczności akademickiej są obowiązani do realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego.

  1. Regulamin szkoły doktorskiej.

Regulamin szkoły doktorskiej określa organizację kształcenia w zakresie nieuregulowanym w ustawie, w szczególności: 1) sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego; 2) sposób dokumentowania przebiegu kształcenia; 3) sposób przeprowadzania oceny śródokresowej; 4) warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej. Wynika to z art. 205 ust. 1 PSWiN. 

Regulamin wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia regulaminu senat albo rada naukowa i samorząd doktorantów nie dojdą do porozumienia w sprawie jego treści, regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały senatu albo rady naukowej, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów statutowego składu tych organów (art. 205 ust. 3 PSWiN). 

Należy podkreślić, że postanowienia regulaminu nie mogą być sprzeczne z PSWiN. W przypadku wystąpienia takich sprzeczności należy stosować przepisy ustawowe.

  1. Indywidualny plan badawczy.

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora. Regulacje te zawarte są w art. 202 ust. 1 PSWiN.

  1. Program kształcenia.

Program kształcenia ustala senat albo rada naukowa. Ustalenie programu wymaga zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w statucie, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony (art. 201 ust. 4 PSWiN).

Program kształcenia może przewidywać odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie (art. 201 ust. 5 PSWiN).

Przestrzeganie wskazanych powyżej obowiązków doktoranta jest bardzo istotne. Podkreślić bowiem należy, że doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku niewywiązywania się z nich.

 #ŚwiadomyDoktorant

r.pr. Wojciech Kiełbasiński