Skreślenie z listy doktorantów

W przypadkach przewidzianych w art. 203 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN) doktoranci skreślani są z listy doktorantów.

Do przypadków tych należą:

1) negatywny wynik oceny śródokresowej; 

2) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym; 

3) rezygnacja z kształcenia; 

4) niepodjęcie kształcenia; 

5) naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 200 ust. 7 PSWiN;

6) ukaranie karą dyscyplinarną wydalenia ze szkoły doktorskiej.

Sformułowanie “doktoranta skreśla się z listy doktorantów” użyte w przepisie oznacza, że organ nie ma innej możliwości, aniżeli podjęcie decyzji o skreśleniu z listy doktorantów. Są to przesłanki obligatoryjnego skreślenia z listy doktorantów.

Z kolei w art. 203 ust. 2 PSWiN sformułowano fakultatywne przesłanki skreślenia z listy doktorantów.

Są to:

1) niezadowalające postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

2) niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 207 PSWiN.

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 207 PSWiN –  doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z regulaminem szkoły doktorskiej (ust. 1). Ponadto przedstawiciele tej grupy społeczności akademickiej są obowiązani do realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego.

W powyższych sytuacjach organ może podjąć decyzję o skreśleniu z listy doktorantów, jednakże nie ma takiego obowiązku. 

Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 203 ust. 3 PSWiN). W orzecznictwie wskazuje się, że “Decyzja wydawana na podstawie art. 203 ust. 2 p.sz.w. (jak każda decyzja uznaniowa) nie może mieć cech dowolności, ale musi wynikać z wszechstronnego i dogłębnego rozważenia wszystkich okoliczności faktycznych sprawy oraz w należyty sposób wyważać interes społeczny i słuszny interes obywateli (art. 7 k.p.a.)” (Wyrok WSA w Łodzi z 27.09.2023 r., III SA/Łd 363/23, LEX nr 3621290.).

 #ŚwiadomyDoktorant

r.pr. Wojciech Kiełbasiński