Energy Transformation: Opportunities and Threats.

Data konferencji: 14-15.12.2023 r.  Data nadsyłania abstraktów: 20 listopada, 2023 Miejsce konferencji: Stacjonarnie Sala Posiedzeń WPIA UMK oraz online Organizator: Katedra Prawa Cywilnego WPIA UMK oraz Studenckie Koło Naukowe „on/off” Mail do organizatora:  sknpe.umk@gmail.com Strona wydarzenia Opłata konferencji: 100 zł czynne/35 zł bierne  Publikacja pokonferencyjna: Nie Attention!  The Department of Civil Law and the Student Scientific...

Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej

W Ośrodku Przetwarzania Informacji (OPI) otworzono Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej. Nowe centrum ma przede wszystkim wspierać integrację zespołów badawczych, a tym samym wzmacniać rozwój opieki zdrowotnej w Polsce za pomocą innowacyjnych technologii cyfrowych. Będzie ono łączyć środowisko naukowe i medyczne oraz aktywnie przyczyniać się do transformacji cyfrowej w kraju....

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

W ostatnich latach zmniejsza się liczba osób podejmujących studia II stopnia. Wzbudza to niepokoje w szkołach wyższych, które obawiają się o spadek atrakcyjności studiów magisterskich w porównaniu do innych opcji, w tym podjęcia pracy zawodowej. W związku z nasilonym zainteresowaniem uczelni problematyką przejścia między studiami pierwszego i drugiego stopnia, eksperci...

Skreślenie z listy doktorantów

W przypadkach przewidzianych w art. 203 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN) doktoranci skreślani są z listy doktorantów. Do przypadków tych należą: 1) negatywny wynik oceny...

Obowiązki doktoranta

Doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich muszą przestrzegać przepisów zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN) oraz regulaminie szkoły doktorskiej. Stosownie do art. 207 PSWiN - doktorant...

Prawa doktoranta 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN) wskazuje na podstawowe prawa doktorantów. Warto zapoznać się również z regulaminem szkoły doktorskiej, który wskazywać może na dodatkowe uprawnienia. Prawa doktoranta wynikające...

Warunki nadania stopnia doktora

Warunki nadania stopnia doktora określone zostały w art. 186 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN). 1. Aby uzyskać stopień naukowy doktora należy posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera...

Ocena śródokresowa

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów - w trakcie czwartego semestru (art. 202 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, t.j. Dz. U. z 2023...

Indywidualny plan badawczy

Doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej mają obowiązek przygotowania indywidualnego planu badawczego. Stosownie do art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN) - doktorant, w uzgodnieniu...

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa “Bliżej Chemii”

Serdecznie zapraszamy na czwartą edycję Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej “Bliżej Chemii”! Tematyka Konferencji obejmuje szeroko rozumianą chemię, również w ujęciu interdyscyplinarnym. To wspaniała okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji, a także zdobywania nowych znajomości! Wierzymy, że nasza Konferencja stanowi grunt, na którym będą mogli znaleźć porozumienie studenci i doktoranci reprezentujący wszelkie...