Indywidualny plan badawczy

Doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej mają obowiązek przygotowania indywidualnego planu badawczego. Stosownie do art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN) – doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.

Z powyższego przepisy wynika, że obligatoryjnym elementem indywidualnego planu badawczego jest harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej. Pozostałe elementy zależą od danego podmiotu prowadzącego szkołę doktorską. Bardzo często doktoranci korzystają z opracowanego w danym podmiocie wzoru, który muszą uzupełnić.

W praktyce często poruszaną kwestią jest możliwość zmiany indywidualnego planu badawczego. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie odnoszą się do tej kwestii. Odpowiednie regulacje należy więc znaleźć w regulaminie szkoły doktorskiej. Umożliwienie zmiany indywidualnego planu badawczego jest rozwiązaniem korzystnym dla doktorantów. Podkreślić należy bowiem, że czasami nie sposób odpowiednio przewidzieć wszystkich aktywności naukowych.

W miarę możliwości najlepiej przygotować indywidualny plan badawczy w sposób jak najbardziej ogólny. Dobrą praktyką jest zawarcie aktywnoci, które są od nas zależne. Przykładowo lepiej wskazać na przygotowanie wniosku grantowego niż na otrzymanie grantu. Nie mamy wpływu na to kiedy dany wniosek zostanie rozpatrzony oraz czy wynik będzie dla nas pozytywny.

Pamiętajmy, że realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego semestru.

#ŚwiadomyDoktorant

r.pr. Wojciech Kiełbasiński