Urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym na jego wniosek przysługuje urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej. Udzielany jest on w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Uprawnienie to wynika z art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.; dalej jako: PSWiN).

Wymiar tego urlopu to 28 dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla danego pracownika dniami pracy. Ponadto przysługuje również zwolnienie od pracy na obronę rozprawy doktorskiej. Za okres urlopu oraz zwolnienia od pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

Nie ma konieczności, aby cały urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej wykorzystać jednorazowo. Można go wykorzystać w kilku częściach. Pracodawca nie ma możliwości, aby odmówić udzielenia takiego urlopu. Trzeba jednak pamiętać, że urlop udzielany jest w terminie uzgodnionym z pracodawcą. 

Powyższe regulacje obowiązują osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora na podstawie PSWiN. Trzeba jednak wskazać, że podobne uprawnienia posiadają osoby mające otwarty przewód doktorski. Zastosowanie w tym przypadku znajdzie jednak inny akt prawny – ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.). 

Przepis art. 23 ust. 1 ustawy o stopniach stanowi, iż pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską, przysługuje, na jego wniosek urlop na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej. Także w tym przypadku termin musi być uzgodniony z pracodawcą. Wymiar urlopu jest taki sam i wynosi 28 dni. 

#ŚwiadomyDoktorant

r.pr. Wojciech Kiełbasiński