Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o procedurze składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców. Wnioski będzie można składać od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora
    albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5.390 zł miesięcznie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Informacje pochodzą ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki.