XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
Lublin/online 21-24 marca 2024 r.

Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL Konferencja Naukowa TYGIEL to jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce. Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.
Wydarzenie to organizowane jest już po raz szesnasty, dzięki czemu może pochwalić się długą historią i tradycją. Konferencja TYGIEL stała się fundamentem do powstania Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, a także realizacji innych aktywności naukowych. Poprzednie edycje Konferencji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a uczestnicy Spotkania mieli możliwość prezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego.
XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” stwarza możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.
Istotna wartość naukowa Wydarzenia związana jest z możliwością wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych z różnych ośrodków na całym świecie.
Do zaszczytnego grona tegorocznych Gości Honorowych należą:
✓ dr hab. Dorota Węziak-Białowolska, prof. ALK z Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie,
✓ profesor Artur W. Dubrawski z Carnegie Mellon University w USA,
✓ prof. dr hab. Jacek Jaworski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie,
✓ dr hab. Łukasz Opaliński, prof. Uwr z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tematyka Konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe
o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:
 obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 obszar nauk przyrodniczych;
 obszar nauk ścisłych;
 obszar nauk technicznych;
 obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
 obszar nauk humanistycznych;
 obszar nauk społecznych;
 obszar sztuki.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej.