Zmiany w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – studia doktoranckie #ŚwiadomyDoktorant

Prezydent RP w dniu 14 sierpnia 2023 r. podpisał Ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zasadnicze zmiany w przepisach regulujących sytuację prawną uczestników studiów doktoranckich oraz doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich.  

Z poniższego artykułu dowiecie się Państwo o zmianach dotyczących uczestników studiów doktoranckich.

Przedłużenie terminu prowadzenia studiów doktoranckich

Na mocy przepisów wskazanej ustawy przedłużony został o rok tj. do 31 grudnia 2024 r. termin prowadzenia studiów doktoranckich. Oznacza to, że osoby posiadające nadal status doktoranta mogą ubiegać się o kolejne przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich. Ponadto w zależności od przepisów wewnątrzuczelnianych będą mogli otrzymywać stypendia.

Przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich

W zakresie przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich odnieść należy się do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

Zgodnie z §7 ust. 1 wskazanego aktu prawnego – kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.

Ponadto przepisy rozporządzenia (§7 ust. 2) dają możliwość dodatkowego przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich łącznie nie dłużej niż o rok. W przypadku: 1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, 2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, 3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Pamiętać należy też, że Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach (§7 ust. 3 rozporządzenia).

Stypendia w okresie przedłużenia  

Wskazać należy, że w zależności od szczegółowych regulacji wewnątrzuczelnianych, doktoranci będący na przedłużeniach będą mogli otrzymywać stypendia. Zastosowanie znajdą w szczególności przepisy wskazanego rozporządzenia, nieobowiązującej już ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dale jako: przepisy wprowadzające).

Przypomnieć należy, że uczestnicy studiów doktoranckich mogą ubiegać się o otrzymanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego (tzw. stypendium projakościowego) oraz świadczeń pomocy materialnej (stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga).

Przedłużenie terminu przewodów doktorskich

Ustawodawca wydłużył również termin na sfinalizowanie przewodów doktorskich. Nowy przepis określa, że prowadzone w pierwszej instancji przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Podkreślić należy, że termin ten był już kilkukrotnie przedłużany.

Odpłatność za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Od 1 października zmieni się także przepis art. 182 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ma on pośrednie zastosowanie do uczestników studiów doktoranckich. Zodnie bowiem z art. 179 ust. 9 przepisów wprowadzających – do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w PSWiN stosuje się odpowiednio przepis art. 182 ust. 4 tej ustawy.

r.pr. Wojciech Kiełbasiński