Zwycięzcy konkursów organizowanych przez Parlament Studentów RP

Nowy rok akademicki Parlament Studentów RP rozpoczął dwoma konkursami skierowanymi do społeczności akademickiej! Pierwszy z nich dotyczył najlepszych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich z zakresy innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki, nauki na rzecz lokalnej społeczności oraz edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. W drugim, w kategoriach indywidualnych i grupowych, zostały wyróżnione osoby i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury studenckiej.

Oto zwycięzcy:

Obszar: edukacja, nauka i szkolnictwo wyższe

Rozprawa doktorska

 • I miejsce – Tamara Walczak – Kozłowska, Uniwersytet Gdański, „Funkcjonowanie mechanizmów uwagi jako predyktor gotowości szkolnej dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie.”
 • II miejsce – Anna Baka, Uniwersytet Wrocławski, “Konstruowanie tożsamości w oparciu o mity na przykładzie subkultury metalowej: w stronę teorii kognitywnej”
 • III miejsce – Kamil Kleszczyński, Uniwersytet Zielonogórski, “Filozoficzne aspekty grywalizacji”

Praca wieńcząca studia II stopnia bądź studia jednolite magisterskie

 • I miejsce – Emilia Gołębiowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, “Wypalenie zawodowe nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
 • II miejsce – Marta Ryduchowska, Uniwersytet Gdański, “Przemoc w liceum ogólnokształcącym w narracjach jego absolwentów”
 • III miejsce – Ewelina Czarnocka, Akademia Pedagogika Specjalnej w Warszawie, “Zakres pomocy postpenitencjarnej udzielanej osobom opuszczającym jednostki penitencjarne”

Praca wieńcząca studia I stopnia

 • I miejsce – Krzysztof Kutwa, Uniwersytet Warszawski, “Praca po studiach – zależność między ukończonymi studiami a aktywnością zawodową”
 • II miejsce – Adam Bajguz, Politechnika Białostocka, “Komputerowa gra ekonomiczna poruszająca tematykę ekologiczną”
 • III miejsce – Natalia Lewandowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, “Wpływ Brexitu na finansowanie szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii”

Obszar: innowacje wdrażane do gospodarki

Rozprawa doktorska

 • I miejsce – Patrycja Suchorska-Woźniak, Politechnika Wrocławska, “Czujniki rezystancyjne do detekcji wybranych markerów halitozy”
 • II miejsce – Anna Sobiepanek, Politechnika Warszawska, “Application of label-free methods in the diagnostics and prognostics of metastatic melanoma”
 • III miejsce – Grzegorz Bury, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, “Precise orbit determination of GNSS satellites using microwave and laser ranging data”

Praca wieńcząca studia II stopnia bądź studia jednolite magisterskie

 • I miejsce – Katarzyna Białas, Politechnika Wrocławska, “Study of the possibilities of controlling a mobile application using the NeuroSky MindWave brain-computer interface”
 • II miejsce – Martyna Krzywda, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, “Chemoenzymatyczna synteza dihydrochalkonów o interesujących smakach”
 • III miejsce – Maciej Sobczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, “Synteza i charakterystyka aerożeli“

Praca wieńcząca studia I stopnia

 • I miejsce – Katarzyna Tataj, Politechnika Warszawska, “Reakcje metanu i dwutlenki węgla w układzie plazmowym i plazmowo-katalitycznym”
 • II miejsce – Agnieszka Rosołowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, “Ekologiczny materiał jako zamiennik tworzyw sztucznych”
 • III miejsce – Piotr Patynowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, “Zalety pozycjonowania multi GNSS z wykorzystaniem niskobudżetowych odbiorników”

Obszar: nauka na rzecz lokalnej społeczności

Rozprawa doktorska

 • I miejsce – Sylwia Krzysztofik, Politechnika Łódzka, “Miasto bez końca. Urbanizacja terenów objętych obszarowymi formami ochrony przyrody na wybranych przykładach z okolic Warszawy i Łodzi”
 • II miejsce – Wiktor Wróblewski, Politechnika Łódzka, “Możliwość tymczasowego zagospodarowania „pustek miejskich’”
 • III miejsce – Ilona Kamińska, Uniwersytet Gdański, “Oszacowanie wartosci ekonomicznej procesów równoważenia skutków eutrofizacji – regulacyjnej usługi ekosystemowej Zatoki Gdańskiej”

Praca wieńcząca studia II stopnia bądź studia jednolite magisterskie

 • I miejsce – Renata Kruk – Kozłowska, Politechnika Białostocka, “Projekt przestrzeni terapeutycznej”
 • II miejsce – Magdalena Wawrzynowicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, “Analizy przestrzenne przejazdów Wrocławskiego Roweru Miejskiego w kontekście zapotrzebowania na rozwój infrastruktury rowerowej”
 • III miejsce – Michał Kołodziej – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, “Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu”

Praca wieńcząca studia I stopnia

 • I miejsce – Aneta Wita, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, “Wpływ planowanej inwestycji Kanału Ślaskiego na rozwój gminy Orzesze”
 • II miejsce – Maria Dubec, Uniwersytet Warszawski, “Przekaz dziedzictwa kulturowego na Łemkowszczyźnie. Na przykładzie działalności instytucji kulturalnych powiatu gorlickiego”
 • III miejsce – Karolina Rogowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, “Koncepcja rewitalizacji gminy Rejowiec pod kątem rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych”

Aktywność kulturalna w środowisku akademickim

Opiekun

 • I miejsce – prof. Jan Krysiński
 • II miejsce – prof. UAM dr hab. Magdalena Grenda
 • III miejsce – Adrian Janisio

Student

 • I miejsce – Piotr Alexewicz
 • II miejsce – Jan Gruszka
 • III miejsce – Jakub Jan Kapała

Zespoły inne

 • I miejsce – Akademicki Klub Realizatorów Filmowych „Fosa”
 • II miejsce – Koło Naukowe X – Inernet/Kultura/Sztuka
 • III miejsce – Klub Studencki CoNieCo

Zespoły muzyczne

 • I miejsce – Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
 • II miejsce – Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus” im. Wiesława Białowąsa
 • III miejsce – CUORE PIANO TRIO

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Informacja pochodzi ze strony Parlamentu Studentów RP.